Predstavitev

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) pomeni naložbo v odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Ravne na Koroškem. Osnovni cilj projekta je izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture na območju, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami in s predpristopno pogodbo ter s ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

Predmet projekta je izgradnja čistilne naprave na Dobrijah ter povezovalnih kanalov in drugih potrebnih objektov komunalne infrastrukture. Po zaključku projekta bo zagotovljena najmanj 95-% priključitev naselij Ravne, Tolsti vrh in Kotlje na sistem odvajanja in čiščenja, ki se zaključuje s sodobno čistilno napravo. Novozgrajena čistilna naprava bo omogočala optimalno čiščenje odpadne vode in bo pomembno prispevala k zmanjšanju obremenjevanja okolja.

Projekt je del skupnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, v katerega so vključene tri občine Mežiške doline, poleg Občine Ravne na Koroškem še Občina Črna na Koroškem in Občina Prevalje. V okviru skupine projektov bo v občini Ravne na Koroškem zgrajena še manjša čistilna naprava v Dobji vasi s povezavami na obstoječi kanalizacijski sistem in s pripadajočimi objekti.