Prednosti in cilji

Cilj projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) je ureditev kanalizacijskega sistema z izgradnjo nove čistilne naprave in povečanjem števila prebivalcev, priključenih na sistem čiščenja komunalnih odpadnih vod. Z izgradnjo centralne čistilne naprave bo občina uredila čiščenje komunalnih odpadnih vod, ki ne bodo več onesnaževale lokalnih vodotokov, reke Meže in njenih pritokov.

Koristi, ki jih projekt prinaša občankam in občanom

  • Na čistilno napravo bo na novo priključenih 9.597 prebivalcev iz naselij Ravne, Tolsti vrh in Kotlje (gospodinjstva in gospodarski subjekti)
  • Izboljšanje celotnega stanja kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja
  • Pozitiven vpliv na zdravje prebivalcev
  • Dvig kakovosti življenja v občini

Koristi, ki jih projekt prinaša naravnemu in družbenemu okolju

  • Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja
  • Manjša obremenitev naravnega okolja
  • Boljša kakovost površinskih in podzemnih voda
  • Izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega gospodarskega razvoja občine in celotne regije