Nova čistilna naprava Ravne poskusno obratuje

ponedeljek, 25.05.2015

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) je v zaključni fazi. Izgradnja centralne čistilne naprave Ravne je končana in naprava že poskusno obratuje. Poskusno obratovanje bo potekalo do predvidoma konec letošnjega oktobra.

Novozgrajena čistilna naprava s sodobno tehnologijo bo omogočala optimalno čiščenje odpadne komunalne vode, kar bo zmanjšalo obremenjenost reke Meže in prispevalo k čistejšemu okolju v občini. Naprava je locirana v naselju Dobrije in ima kapaciteto čiščenja 12.000 PE. Po zaključku projekta se bo nanjo priključilo več kot 9.500 prebivalcev iz naselij Ravne, Tolsti vrh in Kotlje.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) obsega tudi izgradnjo 4.685 m povezovalnih kanalov za priključitev obstoječega kanalizacijskega sistema na novo čistilno napravo, izgradnjo dveh zadrževalnih bazenov in dveh črpališč, kar je prav tako v zaključni fazi. Po izteku poskusnega obratovanja in pridobitvi uporabnega dovoljenja bo občina novozgrajeno komunalno infrastrukturo predala v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Log.